زهکشی گودهای ساختمانی

زهکشی گودهای ساختمانی

زهکشی در لغت به معنای خارج کردن آب اضافی از زمین می باشد که یکی از کارهایی است که از 2000 سال قبل مرسوم بوده. البته خارج شدن آب از زمین بصورت طبیعی نیز صورت میگیرد لذا زهکشی فقط این فرایند طبیعی را سرعت میبخشد.

طبق بند 7-5-8-2 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان :

  دیوارهای زیرزمین باید به صورت آب بندی شده طراحی شوند و فشار احتمالی آب در طراحی لحاظ شود

بدلیل نشست سازه ها و اثرات مخربی که زهکشی در زیر سازه ها از خود برجای می گذارد به هیچ وجه توصیه نمی گردد و همچنین سیستم زهکشی دارای استهلاک و نیاز به نگهداری دائمی در زمان بهره برداری از ساختمان دارد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.