پروژه هتل فرمانیه

slide-d8c26aa

عنوان پروژه :

زهکشی و آب بندی گود ساختمانی

محل اجرا :

فرمانیه ، تهران

سال اجرا: 1400