پروژه تاپدان دروس در سال 1400

slide-72c1deb

عنوان پروژه :

زهکشی و آب بندی گود ساختمانی

محل اجرا :

دروس ، تهران

سال اجرا : 1400