پروژه برج آمیترین سرخرود

slide-b9d8e3b

عنوان پروژه :

زهکشی و آب بندی گود ساختمانی بروش وکیوم سیستم برای اولین بار در ایران

محل اجرا :

سرخرود مازندران

سال اجرا : 1400